top of page
Vyhledat

Koľko nás bude?

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021


Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je jedno z najvýznamnejších štatistických zisťovaní nielen u nás, ale i vo svete. Sčítanie je obsahovo najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie s najdlhšou históriou, ktoré v Slovenskej republike upravuje osobitný zákon. Svojou prípravou a realizáciou patrí k najnáročnejším štatistickým zisťovaniam.


Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 je integrovaným a plne elektronickým sčítaním. Rozsah a spôsob vykonania sčítania na Slovensku určuje Zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021. Sčítaním sa zisťujú údaje o obyvateľoch Slovenskej republiky a domoch a bytoch na území Slovenskej republiky.


Sčítanie obyvateľov domov a bytov bolo realizované v dvoch etapách, sčítanie domov a bytov a sčítanie obyvateľov. Sčítanie domov a bytov sa uskutočnilo

v dobe od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. Predmetom sčítania domov a bytov boli všetky domy, všetky byty v budovách bez ohľadu na to, či boli obývané alebo neobývané a iné obydlia obývané k rozhodujúcemu okamihu sčítania nachádzajúce sa na území SR. Sčítaním domov a bytov boli poverené obce SR. Sčítanie obyvateľov sa uskutočnilo v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.


Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára mali všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca. Obyvateľ mal možnosť sčítať sa sám alebo využiť služby asistovaného sčítania.


Asistované sčítanie bolo určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby. Ide najmä o digitálne vylúčených obyvateľov, starších obyvateľov, obyvateľov v zariadení a obyvateľov marginalizovaných komunít. Asistované sčítanie sa realizovalo na celom území SR od 3. mája 2021 do 13. júna 2021. O začatí asistovaného sčítania rozhodol predseda Štatistického úradu SR v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR. Asistované sčítanie v obci trvalo 6 týždňov.
10 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page